Warunki korzystania

PONIŻEJ OPISANE SĄ WARUNKI, NA KTÓRYCH LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC OFERUJE DOSTĘP DO SWOICH USŁUG.

Witamy na stronie Umowy z Użytkownikiem (dalej zwanej Umową lub Umową z Użytkownikiem) spółki Lexyl Travel Technologies, LLC. Niniejsza umowa zawiera warunki związane z korzystaniem przez użytkownika z naszych usług w domenie głównej i w domenach podrzędnych bwgroups.bestwestern.com. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków, nie może korzystać z naszych usług.

Przed zarejestrowaniem się jako Użytkownik bwgroups.bestwestern.com, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi warunkami zawartymi w niniejszej Umowie oraz z Polityką Prywatności dotyczącą niżej wymienionych warunków, oraz o wyrażenie na nie zgody i zaakceptowanie ich.

Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszej umowy w dowolnym momencie, umieszczając je na witrynie. Poza przypadkami wymienionymi poniżej, wszelkie zmiany wchodzą w życie po 30 dniach od opublikowania ich na witrynie. Umowa wchodzi w życie po wyrażeniu na nią zgody podczas rejestracji przez nowego użytkownika.

1. Dostępność

Nasze usługi są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mogą zawierać ważne umowy prawne. Bez naruszenia powyższego, nasze usługi nie są dostępne dla nieletnich(osób poniżej 21 roku życia) oraz osób tymczasowo lub bezterminowo zawieszonych w prawach członkowskich bwgroups.bestwestern.com. Użytkownik poniżej 21 roku życia nie może korzystać z niniejszej usługi. Jeśli użytkownik nie spełnia warunków, jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony.Ponadto, konto bwgroups.bestwestern.com (w tym dane zwrotne) oraz identyfikator użytkownika nie mogą być przekazywane lub sprzedawane stronom trzecim. Jeśli użytkownik rejestruje się jako podmiot gospodarczy, (tj. biuro podróży, sprzedawca hurtowy, kierownik grupy, hotel lub sprzedawca innych usług turystycznych.) potwierdza, że ma pełne prawo podporządkować podmiot niniejszej umowie. Konta podmiotów gospodarczych, które będą korzystały z niniejszego serwisu, aby poznać stawki cenowe bez kontaktowania się z oferentem przez Internet, mogą zostać zawieszone lub usunięte. Jeśli użytkownik działa w imieniu hotelu, musi być jego pełnoetatowym pracownikiem lub właścicielem i posiadać uprawniony dostęp do hotelowego systemu rezerwacji.

2. Opłaty i usługi

Dołączenie i wyszukiwanie grup lub przedłużonych pobytów na bwgroups.bestwestern.com jest bezpłatne dla osób prywatnych, biur podróży, kierowników wycieczek i sprzedawców hurtowych. Hotele mają możliwość bezpłatnego dołączenia do naszego programu hoteli preferowanych. Hotel i/lub sprzedawca usług turystycznych ma obowiązek odprowadzać na rzecz bwgroups.bestwestern.com prowizję w wysokości 10% wartości zrealizowanych kontraktów obliczonej na podstawie pierwotnej wyceny. Hotele mogą podnieść wysokość prowizji dla bwgroups.bestwestern.com dla każdej oferty opublikowanej na naszej stronie, jednak nie może ona być niższa niż ta określona tutaj. Hotel jest odpowiedzialny za przechowywanie danych dotyczących rezerwacji grupowych i pobytów przedłużonych. Jeśli hotel nie będzie posiadał listy wykorzystanych pokoi z danego zlecenia z powodu niekompletnych, skradzionych lub utraconych danych lub z powodu usterek technicznych, zapłaci prowizję w wysokości 10% za wszystkie pokoje jakie znajdują się na internetowym zleceniu klienta. Hotel jest odpowiedzialny za zapłatę prowizji od kontraktów zrealizowanych za pośrednictwem naszej strony bez względu na to, czy rezerwacja doszła do skutku za pośrednictwem trzeciej strony.

bwgroups.bestwestern.com zapłaci prowizję w wysokości 10% wypracowanego zysku wszystkim biurom podróży za rezerwacje grupowe, które przeszły przez bwgroups.bestwestern.com, ale prowizja ta będzie wypłacana biurom po otrzymaniu należnej prowizji od partnerskiego hotelu. Partnerskie hotele przedstawiające wyceny na rezerwacje grupowe zamieszczane przez biura podróży zapłacą na rzecz bwgroups.bestwestern.com prowizję w wysokości 12% od zrealizowanych transakcji na podstawie ceny wyjściowej. Zapłata prowizji dla biur podróży odbywać się będzie pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu prowizji należnej od hotelu partnerskiego. Biura podróży będą wspierać bwgroups.bestwestern.com w egzekwowaniu prowizji; jednak w żadnym wypadku nie będą przyjmować takiej prowizji bezpośrednio od hoteli bez uprzedniej zgody bwgroups.bestwestern.com. Prowizja może różnić się w zależności od zlecenia, a bwgroups.bestwestern.com zastrzega sobie prawo dostosowania wysokości prowizji należnej biurom podróży w zależności od opłat uiszczonych przez nasze hotele partnerskie.Jeśli hotel nie uiści opłaty prowizyjnej, bwgroups.bestwestern.com nie odpowiada za niezapłacone prowizje. Zlecenia od biur podróży nie kwalifikują się do innych rabatów czy promocji gotówkowych w systemie bwgroups.bestwestern.com. Termin płatności prowizji wynosi 21 dni od daty wyjazdu grupy. Jeśli płatność nie zostanie uiszczona na czas, bwgroups.bestwestern.com ma prawo naliczyć karę za spóźnienie na wszelkie nieopłacone sumy. Prowizje nieopłacone w przeciągu 60 dni od wyjazdu grupy będą obciążone maksymalnymi odsetkami karnymi przewidzianymi w przepisach prawa.

Jeśli firma stowarzyszona z Lexyl Travel Technologies, LLC odpowiada za rezerwację grupową lub pobyt przedłużony, prowizja dla biura może zostać pomniejszona w celu przekazania części wynagrodzenia tej firmie. Rzeczona opłata transakcyjna poza prowizją pobieraną przez bwgroups.bestwestern.com będzie zawierała opłatę za pozyskanie informacji o stawkach, jak również koszty obsługi ruchu internetowego i baz danych. Powyższa prowizja naliczana będzie dla hotelu tylko od faktycznie wykorzystanych pokoi.

3. bwgroups.bestwestern.com jest platformą.

bwgroups.bestwestern.com nie jest usługą aukcyjną. Strona działa jako platforma pozwalająca hotelom i sprzedawcom usług hotelowych na sprzedaż pokoi i/lub innych usług po określonej cenie. Spółka nie jest zaangażowana w bezpośrednią transakcję pomiędzy sprzedawcą i kupującym. W związku z tym Spółka nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa lub legalności przedstawianych towarów, prawdziwości lub dokładności ofert, zdolności sprzedawcy do sprzedawania towarów lub zdolności nabywcy do ich nabywania. Spółka nie może zagwarantować, że sprzedawca lub nabywca sfinalizuje transakcję. Jako platforma internetowa bwgroups.bestwestern.com zezwala Hotelowi i/lub Sprzedawcy usług hotelowych na zawieranie umów na wynajem pokoi i/lub inne usługi za pomocą elektronicznej usługi HelloSign, Inc. zgodnie z polityką HelloSign, Inc. oraz bwgroups.bestwestern.com. Niemniej, bwgroups.bestwestern.com nie ma kontroli nad warunkami i zawartością jakichkolwiek umów elektronicznych i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji ani nie będzie służyć poradą prawną w kwestii chęci zawarcia jakichkolwiek umów, jak też w kwestii ich zawartości, formy, legalności, ważności, wykonania czy prawomocności umów zawartych pomiędzy Hotelem i/lub Sprzedawcą usług hotelowych a nabywcą końcowym. Hotel i/lub Sprzedawca usług hotelowych oraz nabywca końcowy ponoszą odpowiedzialność za to, by umowa między nimi była odpowiednia, ważna i prawomocna, i obie strony zachęca się do zasięgnięcia porad prawnych u odpowiednich ciał z odpowiednimi kompetencjami przed zawarciem lub sporządzeniem umowy. Hotel i/lub Sprzedawca usług hotelowych zgadzają się zwolnić bwgroups.bestwestern.com z odpowiedzialności w obliczu wszelkich żądań, roszczeń, odszkodowań, kosztów, w tym rozsądnych kosztów za reprezentację prawną, wynikających z jakichkolwiek sporów na tle wszelkich umów elektronicznych zawartych korzystając z portalu bwgroups.bestwestern.com. Hotel i/lub Sprzedawca usług hotelowych zwalniają bwgroups.bestwestern.com również z odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe szkody związane w jakikolwiek sposób ze sporządzeniem, zawarciem czy wykonaniem bądź niewykonaniem jakichkolwiek umów elektronicznych zawartych korzystając z portalu bwgroups.bestwestern.com.

Weryfikacja informacji. Spółka używa wielu technik pozwalających na weryfikację informacji podawanych przez użytkowników w czasie rejestracji na naszej witrynie. Niemniej, ponieważ weryfikacja przez Internet jest trudna, bwgroups.bestwestern.com nie może potwierdzić i nie potwierdza domniemanej tożsamości każdego użytkownika. Zalecamy kontakt bezpośredni z hotelem lub biurem podróży za pomocą narzędzi dostępnych na naszej witrynie.

Zwolnienie z odpowiedzialności. Ponieważ Spółka jest platformą, w przypadku sporu z innym(i) użytkownik(iem/ami), Użytkownik zrzeka się roszczeń i odszkodowań w jakiejkolwiek postaci, znanych lub nieznanych, ujawnionych i ukrytych wobec bwgroups.bestwestern.com (oraz naszych dyrektorów, agentów, podmiotów zależnych, spółek typu joint ventures i pracowników) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, niniejszym zrzekasz się stosowania paragrafu 1542 kodeksu cywilnego Kalifornii, który stanowi: "Ogólne zwolnienie od odpowiedzialności nie obejmuje roszczeń na korzyść wierzyciela, o których wierzyciel nie wie lub których nie podejrzewa, że istnieją w chwili zwolnienia od odpowiedzialności, a które miałyby istotny wpływ na rozliczenie z dłużnikiem, gdyby były znane wierzycielowi".

Kontrola informacji. Spółka nie kontroluje informacji dostarczonych przez innych użytkowników i dostępnych w naszym systemie. Informacje te mogą być obraźliwe, szkodliwe, niedokładne, lub oszukańcze. W trakcie korzystania z witryny zalecamy zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia handlu. Należy brać pod uwagę ryzyko zawierania transakcji z osobami nieletnimi oraz osobami posługującymi się fałszywymi danymi. Ponadto istnieje ryzyko związane z handlem międzynarodowym oraz z cudzoziemcami. Korzystając z niniejszej witryny, Użytkownik oświadcza, że jest świadomy takiego ryzyka i że bwgroups.bestwestern.com nie odpowiada za działania lub zaniechania innych użytkowników witryny.

4. Składanie ofert.

Jako hotel lub sprzedawca usług hotelowych, użytkownik jest odpowiedzialny za dokończenie transakcji z Kierownikiem wycieczki, Biurem podróży, Sprzedawcą hurtowym lub Stroną rezerwującą, którą oni reprezentują:

Składając ofertę grupową, zgadzasz się na warunki sprzedaży zawarte w opisie grupy, o ile nie naruszają one niniejszej Umowy lub prawa. Złożone oferty nie podlegają wycofaniu poza następującymi przypadkami: gdy Kierownik wycieczki, Biuro podróży, Sprzedawca hurtowy lub Strona rezerwująca istotnie zmieni opis grupy po złożeniu przez Ciebie oferty, gdy popełniono błąd w pisowni; gdy nie można dowieść prawdziwości tożsamości Kierownika wycieczki, Biura podróży, Sprzedawcy hurtowego lub Strony rezerwującej. Hotel jest odpowiedzialny za przechowywanie danych dotyczących wszystkich rezerwacji grupowych. Jeśli hotel nie będzie posiadał listy wykorzystanych pokoi z powodu niekompletnych, skradzionych lub utraconych danych lub z powodu usterek technicznych, zapłaci prowizję w wysokości 10% od wszystkich pokoi, jakie znajdują się na internetowym zleceniu klienta.

Agresywne techniki sprzedaży są ściśle zabronione. Techniki te obejmują, ale nie są ograniczone do specjalnych promocji, rabatów lub wskazówek, które mają zachęcać klientów do nawiązania transakcji poza systemem.

bwgroups.bestwestern.com powinien zawsze otrzymać najniższe stawki dla grup. Od czasu do czasu bwgroups.bestwestern.com będzie przeprowadzać audyty w imieniu kierowników grup. Jeśli zakontraktowana stawka z jakiegokolwiek powodu przestanie być konkurencyjna, hotel będzie musiał ją dostosować tak, aby była zgodna z innymi stawkami rabatowymi i czasowymi promocjami w zakontraktowanym okresie w zakontraktowanym hotelu.

W przypadku, gdy hotel zmieni właściciela, aby zrzec się spłaty zaległej prowizji, wymagane jest przedstawienie dowodu stanu upadłości.

5. Zlecenia.

Opis zlecenia. Zamieszczając na naszej witrynie zlecenie dla grupy, użytkownik musi mieć prawo reprezentowania strony rezerwującej. Wystarczającym potwierdzeniem jest karta IATA stwierdzająca, że użytkownik jest wykwalifikowanym agentem, lub podpisana umowa ze stroną rezerwującą. Wszystkie warunki sprzedaży muszą być opisane na stronie rejestracyjnej grupy na naszej witrynie. Zlecenie może zawierać wyłącznie opis tekstowy i inną treść odwołującą się do wymagań grupy.

Oszustwa. Nie ograniczając innych środków zaradczych bwgroups.bestwestern.com może zawiesić lub zakończyć działanie konta użytkownika, jeśli Spółka podejrzewa (na podstawie wyroku, ugody, dochodzenia ubezpieczeniowego lub bankowego, lub innych przesłanek), że użytkownik zaangażował się w nieuczciwą działalność w związku z niniejszą witryną.

Manipulacje. Kierownicy wycieczek, Biura podróży, Sprzedawcy hurtowi, osoby prywatne ani Hotele nie mogą manipulować cenami towarów, ani zakłócać zleceń lub transakcji innych użytkowników.

6. Informacje Użytkownika

Definicja. „Informacje Użytkownika” to jakiekolwiek informacje dostarczone nam, lub innym użytkownikom w trakcie rejestracji, składania ofert, umieszczania zleceń w jakichkolwiek miejscach publicznych wiadomości lub za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik jest w całości odpowiedzialny za Informacje Użytkownika, a my jesteśmy biernym medium, służącym dystrybucji i publikacji Informacji Użytkownika prowadzonej za pomocą Internetu.

Działania ograniczone. Informacje Użytkownika (oraz jakichkolwiek zleceń dla grup użytkownika) oraz działania w obrębie witryny nie będą: (a) fałszywe, nieścisłe lub mylne (b) celowo wprowadzać w błąd, (c) naruszać prawa własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych, innych praw własności, publicznych lub prywatnych; (d) naruszać żadnych przepisów prawa, statutów lub regulacji (w tym dotyczących ale nie ograniczonych do kontroli eksportu, ochrony klienta, nieuczciwej konkurencji przepisów przeciwko dyskryminacji lub fałszywej reklamy); (e) oszczercze (także wobec konkurencji), stanowiące groźby lub napastliwe; (f) obsceniczne; (g) zawierały wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, cancelbotów, oprogramowania typu „jajko niespodzianka” lub innych elementów oprogramowania, które mogą uszkodzić, szkodliwie zakłócić, niejawnie przechwycić jakikolwiek system, dane lub informacje osobowe; (h) powodowały naszej odpowiedzialności lub utraty (w części lub całości) usług naszego dostawcy usług internetowych lub innych dostawców; (i) bezpośrednio lub pośrednio opisywały lub posiadały łącz do opisów towarów i usług, które są: (j) niedozwolone na mocy niniejszej Umowy; równocześnie wystawione na sprzedaż na innych witrynach niż bwgroups.bestwestern.com, lub do których stawek Użytkownik nie posiada prawa.Licencja. Wyłącznie w celu zezwolenia bwgroups.bestwestern.com na korzystanie z informacji nam dostarczonych, tak abyśmy nie naruszali żadnych praw Użytkownika zawartych w tych informacjach, Użytkownik udziela niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji (w trybie stopniowym) pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do Informacji Użytkownika. bwgroups.bestwestern.com będzie korzystała z Informacji Użytkownika wyłącznie w zakresie określonym przez naszą Politykę prywatności.

7. Dostęp i zakłócenia.

Niniejsza witryna w nagłówkach stron wyłącza stosowanie robotów. Większość jej treści jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i stanowi ona własność lub jest licencjonowana dla bwgroups.bestwestern.com przez naszych użytkowników lub strony trzecie. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z oprogramowania typu robot, pająk, scraper lub innych zautomatyzowanych środków, by uzyskać dostępu do Witryny w jakimkolwiek celu bez naszego wyraźnego uprzedniego pisemnego zezwolenia. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie (i) podejmować żadnych działań, prowadzących lub potencjalnie prowadzących, według naszego uznania, do bezzasadnego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury; (ii) kopiować, powielać, zmieniać, tworzyć dzieła pokrewne, dystrybuować, publicznie wystawiać jakichkolwiek treści (poza Informacjami Użytkownika) z Witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody bwgroups.bestwestern.com i, o ile to konieczne, właściwych stron trzecich; (iii) zakłócać lub podejmować prób zakłócania działania Witryny lub podejmowanych na niej działań; oraz (iv) obchodzić zakaz stosowania robotów w naszych nagłówkach lub innych stosowanych przez nas działań, ograniczających całkowity lub częściowy dostęp do Witryny.

8. Naruszenie Umowy

Nie ograniczając innych środków zaradczych, Spółka może ograniczyć działalność Użytkownika, usunąć zlecenia lub oferty w trybie natychmiastowym, poinformować naszą społeczność o jego działaniach, wystosować ostrzeżenie, zawiesić bezterminowo lub anulować członkostwo lub odmówić świadczenia usług wobec niego, jeśli: (a) Użytkownik naruszy niniejszą Umowę lub dokumenty do których ona się odnosi; (b) Spółka nie jest w stanie zweryfikować informacji dostarczonych przez Użytkownika; lub (c) Spółka podejrzewa, że działania Użytkownika mogą przynieść jej starty finansowe lub poniesienie odpowiedzialności przez niego samego, naszych użytkowników lub nas.

9. Prywatność.

Spółka nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim bez uzyskania ich wyraźnej zgody, natomiast będzie korzystała z informacji Użytkownika wyłącznie w zakresie określonym przez naszą Politykę prywatności. Spółka traktuje ochronę prywatności użytkowników jako ważną zasadę współistnienia. Rozumiemy, że Użytkownik i jego informacje są jednymi z najważniejszych zasobów. Informacje przechowujemy i przetwarzamy na komputerach, które fizycznie znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Komputery są chronione przez urządzenia zabezpieczające, zarówno fizyczne jak i technologiczne. Spółka korzysta z instytucji trzecich w celu weryfikacji i poświadczenia o stosowaniu się do zasad zachowania prywatności. Nasz obecna Polityka Prywatności jest dostępna na naszej stronie z oświadczeniem o zachowaniu prywatności. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia, co do sposobów w jaki są traktowane Państwa informacje, prosimy nie korzystać z naszych usług.

10. Informacje poufne.

(a) Informacje poufne. Informacje klienta są ściśle poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zawierania umów pomiędzy Lexyl Group a Państwa hotelem. Jeśli hotel nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu sfinalizować umowy z grupą, hotel ma zakaz udostępniania informacji poufnych lub polecania naszych klientów jakimkolwiek hotelom lub organizacjom. Wszelkie próby wykorzystania informacji poufnych poza zamierzonym celem ich posiadania są surowo zabronione przez prawo. Jeśli Użytkownik chce polecić klienta partnerowi lub hotelowi siostrzanemu, tenże hotel musi być zarejestrowanym użytkownikiem systemu Lexyl i musi złożyć ofertę na internetowe zlecenie dla grupy klienta. Jeśli hotel bez uprzedniej zgody poleci klienta innemu hotelowi, który nie jest zarejestrowanym użytkownikiem systemu Lexyl i w wyniku tego dojdzie do zawarcia umowy, zarejestrowany hotel musi uiścić opłatę za polecenie w wysokości 10% od rzeczonej transakcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu tenże niezarejestrowany hotel nie będzie w stanie ustalić liczby faktycznie wykorzystanych pokoi, zarejestrowany hotel zapłaci 10% prowizji od wszystkich pokoi uwzględnionych w internetowym zapytaniu klienta.

(b) Zarządzanie informacjami poufnymi. Każda ze stron oświadcza, że (i) informacje poufne pozostaną wyłączną własnością ich właściciela; (ii) zachowa poufność informacji drugiej strony oraz zapewni, że jej pracownicy, agenci i podwykonawcy również zachowają poufność; (iii) podejmie wszelkie konieczne kroki, aby jej pracownicy i agenci nie kopiowali, nie publikowali, nie przetwarzali, nie ujawniali oraz w jakikolwiek inny sposób nie używali informacji poufnych drugiej strony; oraz że (iv) na życzenie drugiej strony zwróci lub zniszczy wszelkie kopie poufnych informacji drugiej strony oraz zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności właściciela za wszelkie szkody lub wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) wynikające z naruszenia niniejszego zapisu.

(c) Wyłączenie poufności informacji. Niezależnie od powyższego, poufność informacji nie dotyczy informacji, które (i) są lub stają się częścią domeny publicznej nie na skutek braku działania lub zaniechania ze strony otrzymującej, (ii) są ujawnione stronom trzecim bez narzucania ograniczeń na te strony, (iii) są w posiadaniu strony bez właściwej lub konstruktywnej wiedzy na temat obowiązku zachowania poufności w związku z nimi w czasie ujawniania ich na mocy niniejszej Umowy lub przed jej zawarciem, (iv) są ujawnione stronie otrzymującej przez stronę trzecią, która nie posiada obowiązku zachowania poufności względem rzeczonych informacji, (v) są uzyskane niezależnie w wyniku własnego działania bez dostępu lub nawiązania do informacji poufnych strony ujawniającej, lub (vi) są zwolnione z obowiązku zachowania poufności na skutek pisemnej zgody strony ujawniającej.

11. Brak gwarancji.

SPÓŁKA, SPÓŁKI ZALEŻNE, KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY I DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ TĘ WITRYNĘ "W AKTUALNEJ POSTACI" (ANG. „AS IS”) I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. BWGROUPS.BESTWESTERN.COM, SPÓŁKI ZALEŻNE, KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY I DOSTAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI WŁASNOŚCI, HANDLOWYCH, STOSOWALNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW I NIENARUSZALNOŚCI. Niektóre stany nie pozwalają na zrzekanie się dorozumianych gwarancji, więc powyższe oświadczenie może Cię nie dotyczyć. Niniejsza gwarancja nadaje Ci szczególne prawa poza tymi, które możesz posiadać ze względu na miejsce zamieszkania.

12. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, SPÓŁKI ZALEŻNE, KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY I DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NASZĄ WITRYNĄ, NASZYMI USŁUGAMI LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ (KTÓRE BYŁYBY REZULTATEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W TYM ZANIEDBANIA).

13. Odszkodowania.

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać naszą spółkę i (w razie potrzeby) jej spółki zależne, firmy stowarzyszone, kadrę kierowniczą, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wymaganymi przez jakąkolwiek stronę trzecią lub wynikającymi z naruszenia warunków niniejszej Umowy lub dokumentów, do których ona się odnosi lub też naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw strony trzeciej.

14. Zgodność z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich miejscowych i międzynarodowych przepisów prawa, statutów lub regulacji dotyczących naszych usług, zamieszczania zleceń i składania ofert dla grup.

15. Warunki ogólne.

Spółka nie gwarantuje stałego, nieprzerwanego czy bezpiecznego dostępu do naszych usług, a działanie Witryny może być zakłócone przez wiele czynników, będących poza nasza kontrolą. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie będzie ona brana pod uwagę, a pozostałe klauzule pozostaną w mocy.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa oraz transakcja, której ona dotyczy będą chronione, interpretowane, rozumiane, przestrzegane i wcielane w życie zgodnie z Prawem Stanu Floryda, bez względu na prawo międzynarodowe prywatne.

Forum Czynności Prawnych.

Other than to the extent expressly set forth below in this Section, any legal action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions it contemplates (“Judicial Action”) shall be brought only in Palm Beach County, Florida and each Party consents to the exclusive jurisdiction of such courts (and of the appropriate appellate courts) in any such Judicial Action and waives any claim of forum non conveniens in connection therewith and objection to venue laid therein. Process in any such Judicial Action may be served on a Party anywhere in the world, whether within or without the State of Florida. The choice of forum above shall not prohibit the enforcement of any judgment obtained in that forum or any other appropriate forum. All parties breaching this agreement will be responsible for HotelPlanner.com's attorneys’ fees and costs

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

bwgroups.bestwestern.com jest organizatorem usług opisanych na niniejszej witrynie, w tym zakwaterowania oferowanego przez hotelarzy, którzy są niezależnymi podwykonawcami, nie zaś agentami, pracownikami, partnerami lub osobami prawnymi typu joint venture związanymi z naszą Spółką. Lexyl Travel Technologies, LLC udostępnia platformę do negocjowania takich usług dla grup wyłącznie w celu ułatwienia stronom zawierania transakcji. Rzeczone usługi negocjacji warunków umownych podlegają wszelkim warunkom właściwych dostawców (niektóre spośród nich mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność dostawcy). Lexyl Travel Technologies, LLC nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody materialne, śmierć lub urazy poniesione przez kologolwiek w wyniku działania lub zaniedbania ze strony jakiegokolwiek usługodawcy, innej osoby lub organizacji, lub będące skutkiem strajku, wojny, czynników pogodowych, siły wyższej, kwarantanny, choroby, ograniczeń lub przepisów wprowadzonych przez rząd lub jakichkolwiek innych przyczyn będących poza kontrolą bwgroups.bestwestern.com. Podróżujący jednoznacznie zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń wobec bwgroups.bestwestern.com w związku z powyższym. W żadnym wypadku bwgroups.bestwestern.com nie jest uznawana za przewoźnika związanego umową do bezpiecznego przewozu podróżnego lub jego bagażu i własności. Niniejszym oświadcza się, że bwgroups.bestwestern.com działa wyłącznie jako niezależny podwykonawca, a nie jako pracownik, partner, agent, osoba prawna typu joint venture, zleceniodawca biura podróży, kierownik grupy lub hotel.

Ani bwgroups.bestwestern.com, ani też jakakolwiek organizacja współpracująca z nią nie będzie odpowiedzialna za żadne anulowane usługi lub działania innych usługodawców, przeniesienia lub zamiany miejsc hotelowych lub innych osób udzielających usług i zakwaterowania dla podróżnych. Wyżej wymienione strony nie ponoszą odpowiedzialności za żadną utratę bagażu lub własności lub wynikłą szkodę, uraz, chorobę, śmierć wynikające z jakiegokolwiek działania, błędu, przeoczenia, niedotrzymanie zobowiązań lub zaniedbania kogokolwiek, kto nie jest osobą bezpośrednio zatrudnioną przez bwgroups.bestwestern.com. Przewoźnicy, hotele i inni dostawcy usług są niezależnymi podwykonawcami, nie zaś agentami, pracownikami, osobami wykonującymi zlecenia Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC nie jest odpowiedzialna za naruszenia prawa przez strony trzecie. Lexyl Travel Technologies, LLC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu.

Lexyl Travel Technologies, LLC nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń wynikających z przepisów prawa lub innych wymogów w tym dorozumianej gwarancji zbywalności, przydatności dla konkretnego celu, dorozumianej gwarancji wynikającej z trybu prowadzenia lub korzystania z usług handlowych.

Szacunkowy rabat zawarty w komentarzu do oferty jest wyliczony na podstawie całkowitej ilości zamawianych pokoi za wyszczególnioną kwotę oferty. Rabat będzie honorowany tylko za faktycznie wykorzystane pokoje. Wysokość rabatu może ulec zmianie w związku z faktyczną wykorzystaną ilością dób hotelowych lub dokumentacją w postaci rachunków lub potwierdzonych list grup. Rabaty nie przysługują biurom podróży.

Podjęto wszelkie starania, aby treści zawarte na witrynie były dokładne w czasie ich publikacji. Jednakże bwgroups.bestwestern.com nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błędy drukarskie, pisarskie, zmiany produktów oraz treści na witrynie.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Hotele mogą nie świadczyć odpowiednich usług oraz nie posiadać wyposażenia odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych lub wymagających specjalnych udogodnień. Klienci wymagający takich udogodnień są proszeni o bezpośredni kontakt z danym hotelem.

Niniejsza witryna razem z warunkami korzystania zawiera całość umowy miedzy Biurem podróży, Kierownikiem wycieczki, Sprzedawcą hurtowym, Indywidualną stroną rezerwującą, Hotelem, jakimikolwiek innymi Sprzedawcą usług turystycznych oraz Lexyl Travel Technologies, LLC.

Wszelkie umowy grupowe muszą być zawierane bezpośrednio z bwgroups.bestwestern.com lub z klientem. Jeśli umowa jest zawarta bezpośrednio z klientem, bwgroups.bestwestern.com musi otrzymać kopie wszelkiej korespondencji i negocjacji w jej sprawie.

Automatyczne oferty dla grup rezerwujących 5 pokoje na dobę i inne usługi są zależne od dostępności pokoi i mogą ich dotyczyć specjalne zasady odwoływania zleceń. Stawki i dostępność mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym.

Strona korzystająca z systemu bwgroups.bestwestern.com w sposób niezgodny z prawem podlega grzywnie w wysokości 10.000 USD. Naruszenie prawa dotyczy, ale nie jest ograniczone do, fałszywych zleceń rezerwacji, nakłaniania do zakupu i żonglowania cenami, podawanie jakichkolwiek fałszywych informacji o użytkowniku. Wobec osób naruszających prawo wszczęte zostanie postępowanie karne ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.

Obciążenia zwrotne na karcie kredytowej

Jako Użytkownik masz możliwość zakwestionowania obciążeń u wystawcy karty kredytowej („obciążenia zwrotne”). Jeśli masz pytanie dotyczące obciążenia na wyciągu z karty kredytowej, zachęcamy do skontaktowania się z Lexyl przed sporem w sprawie obciążenia z wystawcą karty kredytowej, aby omówić z nami wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszych obciążeń. Lexyl będzie współpracować z Tobą w rozwiązywaniu problemów. Lexyl zastrzega sobie prawo do zakwestionowania każdego obciążenia zwrotnego, które uważa za niewłaściwe, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej. Lexyl zachowuje również prawo do anulowania każdej rezerwacji podróży w przypadku obciążenia zwrotnego związanego z tą rezerwacją.

Korzystając z naszych usług w celu dokonania rezerwacji u Dostawcy, akceptujesz i zgadzasz się na odpowiednią politykę anulowania tego Dostawcy. We wszystkich przypadkach zasady anulowania każdej rezerwacji są udostępniane na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że niektóre ceny lub oferty specjalne nie podlegają anulowaniu czy zmianie. Lexyl uznaje następujące scenariusze obciążenia zwrotnego za niewłaściwe i zastrzega sobie prawo do zbadania i obalenia wszelkich takich roszczeń o zwrot kosztów oraz odzyskania kosztów takich roszczeń o zwrot kosztów od Ciebie, tj. Użytkownika:

  • Obciążenia zwrotne wynikające z rezerwacji bez prawa odwołania w przypadku, gdy Lexyl lub Dostawca nie są w stanie zapewnić zwrotu, niezależnie od tego, czy rezerwacja została wykorzystana;
  • Obciążenia zwrotne wynikające z obciążeń autoryzowanych przez rodzinę, znajomych, współpracowników lub inne osoby trzecie z bezpośrednim dostępem do Twojej - Użytkownika - karty kredytowej.;
  • Obciążenia zwrotne wynikające z niedostarczenia przez Dostawcę produktu lub usługi w sposób zgodny z opisem produktu Dostawcy;
  • Obciążenia zwrotne wynikające z siły wyższej lub innych okoliczności, na które Hotelplanner.com lub jej spółki zależne nie mają wpływu.